Дотоод хяналт шалгалт

“АСГАТ” ОНӨААТҮГ нь Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 11-р сарын 09-ний өдрийн 311 тоот дугаар тогтоол, 2014 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 157-р тогтоолын  дагуу дотоод хяналт, шалгалт хийх журмыг боловсруулан ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ тухайн онд хийх дотоод хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө гаргах, төлөвлөгөөг хийж хэрэгжүүлэх ажлын удирдамж боловсруулан захирлаар батлуулан ажиллаж, дотоод хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг захирлын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн холбогдох шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж хэвшсэн. Дотоод хяналт шалгалтыг байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан “Асгат” ОНӨААТҮГ-аас Баянгол дүүргийн цэцэрлэгүүдэд нийлүүлж буй хүнсний бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалт, хадгалалт, хамгаалалт хийх, байгууллагын санхүүгийн бүртгэл аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийх, хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүйн ажиллагаа, эрүүл ахйн шаардлагад хийх, өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад хийх, хууль тогтоомж, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчидийн хурлын тогтоол, Засаг даргын захирамж, холбогдох төрийн захиргаанаас гаргасан шийдвэр, байгууллагын захирлын тушаал зэргийг хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэн ажиллаж байна.