Түүхэн замнал

  • 1980-1992 онуудад Октябрийн районы нэгдсэн аж ахуйн төв
  • 1980 оноос районы сургууль, цэцэрлэгийн бүх ня-бо төвлөрөн цалин, эд аж ахуйн хангалтыг төвлөрүүлэн хийдэг байсан.
  • 1992-1997 онуудад “Асгат” ББХК
  • 1997-2006 онуудад “Асгат” УҮГ
  • 2006 оноос эхлэн Цэцэрлэгийн хүнсний хангамж , сургууль , цэцэрлэгийн сантехникийн болон гал тогооны тоног төхөөрөмжийн засварыг хариуцан ажилладаг байсан.
  • 2006-2015 онуудад  “Асгат” НӨҮГ
  • 2015 оны 02 сарын 26-ны өдрийн ИТХ-ын 27 дугаартай захирамжаар “Асгат” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болон зохион байгуулагдаж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна.