Туслах аж ахуй

2015 онд Төв аймгийн Борнуур сумын Засаг даргын захирамжлалтай 3 га газар эзэмшиж эхэлснээр өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан төмс тариалан цэцэрлэгүүдийн хүнсний хангалтанд нийлүүлэн ажиллаж байнаТөв аймгийн Баян, Баянцагаан сумдад 3 малчин 850 гаруй толгой мал маллаж байна. Малын өвөлжилт болон хаврын улиралд мал төллөх цагаар өвс, тэжээлээр хангах, дөрвөн улиралын турш малыг халдваргүйжуулах, угаалга, тарилга туулга хийж ажиллаж байгаа ба 2013 онд 600 гаруй толгой малтай байсаныг малаа өсгөх бодлого барьж ажилласнаар өнөөдөр 850 гаруй толгой хүргээд байна.